Μέλη

Τα μέλη της εταιρείας κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: Τακτικά, Επίτιμα και Αρωγά. Όλα τα τακτικά μέλη της ΕΕΒΜΒ είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε θέμα βιοχημείας ή βιοφυσικής ή μοριακής βιολογίας, ή έχουν τρεις τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές στα ίδια θέματα.

Όροι εγγραφής μελών

Τα μέλη της εταιρείας κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες: α) Τακτικά Μέλη β) Επίτιμα Μέλη γ) Αρωγά Μέλη.

Τακτικά Μέλη μπορούν να γίνουν επιστήμονες ελληνικής υπηκοότητας ή ομογενείς που ασχολούνται ή ασχολήθηκαν ενεργά με την έρευνα σε θέματα Βιοχημείας (ΒΧ), Μοριακής Βιολογίας (ΜΒ), Βιοφυσικής (ΒΦ) ή Κλινικής Βιοχημείας (ΚΒ) και ειδικότερα να έχουν δημοσιεύσει σε έγκυρα περιοδικά ημεδαπής ή αλλοδαπής διεθνούς συντακτικής επιτροπής τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες μελέτες ή εργασίες σε συναφή θέματα ή να έχουν αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα στη Βιοχημεία, στη Μοριακή Βιολογία, στη Βιοφυσική ή στην Κλινική Βιοχημεία.

Επίτιμα Μέλη μπορούν να γίνουν επιστήμονες που έχουν διακριθεί, ερευνητές ξένης και ελληνικής υπηκοότητας.

Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν επιστήμονες ελληνικής υπηκοότητας, που να ενδιαφέρονται μεν για τα προβλήματα της ΒΧ-ΜΒ-ΒΦ-ΚΒ, αλλά δεν έχουν την ερευνητική εμπειρία ή τις δημοσιεύσεις των τακτικών μελών.

Εγγραφή των Μελών

Τα κάθε κατηγορίας μέλη της εταιρείας θα εγγράφονται στην εταιρεία με έγγραφη αίτηση τους, που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σύσταση δύο (2) τουλάχιστον τακτικών μελών της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εξετάζει εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εγγραφή τους. Στην περίπτωση που θα απορριφθεί η αίτηση του ενδιαφερομένου, έχει το δικαίωμα να προσφύγει μέσα σε δύο (2) μήνες μπροστά στη Γενική Συνέλευση των μελών, που αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία οριστικά και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, για την εγγραφή ή όχι αυτού που τη ζήτησε. Ειδικότερα για τα επίτιμα μέλη δεν είναι απαραίτητη αίτηση αλλά μόνο υπόδειξη δύο τακτικών μελών και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εγγραφή στην Εταιρεία Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, δεν σημαίνει ότι το μέλος αποκτά την ιδιότητα ή τον τίτλο του Βιοχημικού, Μοριακού Βιολόγου ή Βιοφυσικού.