ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΤΕ/ΙΒΒΒ-ΒΕ

02-13-18 Θέσεις Εργασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΤΕ/ΙΒΒΒ-ΒΕ


Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας-Τμήμα Βιοϊατρικής Έρευνας (Ιωάννινα) [ΙΤΕ/ΙΜΒΒ-ΒΕ],
προκηρύσσει
μία (1) θέση Ερευνητή, Β΄ βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο
"Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία με έμφαση στη μελέτη των μοριακών μηχανισμών ρύθμισης στα κύτταρα των θηλαστικών"