Προκήρυξη για Ερευνητή Β-Γ βαθμίδας - ΙΜΒΒ-ΒΕ - Ιωάννινα

03-04-21 Θέσεις Εργασίας
 
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ)-  Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών (Ιωάννινα) [ΙΤΕ/ΙΜΒΒ-ΒΕ]
 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Μία (1) Θέση Ερευνητή Β΄ Βαθμίδας (Κύριος Ερευνητής) ή Γ΄ βαθμίδας (Εντεταλμένος Ερευνητής), με γνωστικό αντικείμενο «Βασική Βιοϊατρική Έρευνα»