ΘΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ Β’ ΠΠΚ ΤΟΥ Π.Γ.Ν «ΑΤΤΙΚΟΝ»

03-09-21 Θέσεις Εργασίας
 
Υποψήφιοι μεταδιδακτορικοί ερευνητές (Post-Doc) προσκαλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την πλήρωση μίας θέσης έρευνας στο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας της Αιματολογικής Μονάδας της Β΄ΠΠΚ του ΕΚΠΑ, με έδρα το Π.Γ.Ν. «Αττικόν», με γνωστικό αντικείμενο την Αιματολογία.